(Thứ ba, 31/08/2021, 02:20 pm GMT+7)

Văn bản này hợp nhất Thông tư số 26/2019/TT-BCA ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 30/9/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 35/2021/TT-BCA ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BCA.

nguồn: bocongan.gov.vn


File đính kèm
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA