(Thứ ba, 26/10/2021, 02:59 pm GMT+7)

     Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUCA ngày 30/9/2021 của Đảng ủy Công an tỉnh về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; ngày 25/10/2021, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên xem video quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

     Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên đã được nghe báo cáo viên quán triệt một số nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quán triệt cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện tốt việc nêu gương trong học tập và làm theo Bác.
   
  Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khoá làm cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

                                                                                                               Tác giả
                                                                                       Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy